پکیج جمع بندی یازدهم تجربی

پکیج آزمون های جمع بندی یازدهم (ویژه رشته تجربی و انسانی) جمع بندی ۳۰ درصد کنکور در ۸ مرحله آزمون…

99,000 تومان

پکیج جمع بندی دهم تجربی

پکیج آزمون های جمع بندی دهم (ویژه رشته تجربی و انسانی) جمع بندی 7۰ درصد کنکور در 8 مرحله آزمون…

99,000 تومان

پکیج جمع بندی یازدهم انسانی

پکیج آزمون های جمع بندی یازدهم (ویژه رشته تجربی و انسانی) جمع بندی ۳۰ درصد کنکور در ۸ مرحله آزمون…

99,000 تومان

پکیج جمع بندی دهم انسانی

پکیج آزمون های جمع بندی دهم (ویژه رشته تجربی و انسانی) جمع بندی ۳۰ درصد کنکور در ۸ مرحله آزمون…

99,000 تومان