آزمون‌هـای جمع بندی

آزمون‌های جمع بندی (مرحله‌ای) مناسب دانش آموزانی هست که می‌خواهند هر آن چیزی رو که تا الان خواندن مرور کنند و نقاط ضعف خود را پیدا و تسلط خود را افزایش دهند.